Proiecte - Anul 2011
Anul: 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / Toţi anii

Program de Dezvoltare în Liderism pentru Femeile din Localităţile Rurale

Data publicării: Vineri, 10 iunie 2011

Titlul proiectului: „Program de Dezvoltare în Liderism pentru Femeile din Localităţile Rurale”

 
Buget: 16,815.00 €
 
Finanțatori: SOROS Moldova şi Sida
 
Descrierea Problemei: Dimensiunea de gen este un aspect important al activismului civic. Observaţiile empirice şi studiile efectuate pe populaţia din RM evidenţiază faptul că există diferenţe considerabile între manifestările activismului civic, din punct de vedere al dimensiunii de gen. Concluziile majore se referă la faptul că femeile se implică mai mult decât bărbaţii în activităţi desfăşurate de şi în cadrul organizaţiilor nonguvernamentale. Totodată, femeile continuă să fie mai interesate de dezvoltarea comunităţii în care trăiesc, deşi nu întotdeauna acest interes se finalizează cu un demers susţinut. Activismul femeilor, în special la nivel comunitar, deseori nu este fructificat. Această deficienţă este cauzată de mai mulţi factori, printre care: lipsa abilităţilor necesare, susţinere insuficientă sau descurajare din partea familiei şi lipsa deschiderii din partea membrilor comunităţii.
        În cazul participării politice, situaţia femeilor care ar dori sau care ar fi indicat să se implice in procesul electoral este şi mai dificilă. Cercetările realizate de către CPD arată fără echivoc că procesele electorale defavorizează candidatele femei. Acest lucru poate fi măsurat prin calcularea „pierderilor de gen” pentru toate tipurile de candidaţi. Astfel, în anul 2007 diferenţa de gen pentru funcţia de primar a constituit – 5,5%, diferenţa de gen pentru funcţiile de consilier local a constituit – 8,1%, iar pentru funcţiile de consilier raional acest indice a fost de – 20%.
Abordarea CPD în cadrul programului de instruire în liderism pentru femeile din zonele rurale a avut la bază conceptul de leadership comunitar şi politic sensibil la dimensiunea de gen. Acest concept combină ideea de dezvoltare a capacităţilor de liderism sensibilizate la dimensiunea de gen. 
 
Scop şi obiective: Programul de instruire are drept scop să consolideze capacităţile personale ale femeilor lidere din zonele rurale pentru a participa cu succes în cadrul alegerilor locale din 2011. Întru realizarea acestui scop, echipa CPD a identificat 3 arii de „intervenţie” ale programului: 
1. Dezvoltarea capacităţilor personale de liderism comunitar şi politic ale participantelor.
2. Consolidarea grupului de suport al participantelor. 
3. Promovarea schimbării pozitive în cadrul comunităţii.
 
Echipa CPD a realizat a programul în baza a 3 module după cum urmează:
 Modul 1: Dezvoltarea Capacităţilor pentru Liderism Civic, care şi-a propus următoarele obiective:
Evaluarea personală prin prisma practicilor cheie ale leadershipului de succes
Identificarea punctelor forte şi punctelor slabe personale
Crearea unei strategii personale de îmbunătăţire a calităţilor de lider
Crearea unui plan de acţiune privind dezvoltarea personală continuă a leadershipului
Modul 2: Dezvoltarea capacităţilor pentru liderism politic. Pe parcursul acestui modul, participantele:
- se vor familiariza cu noi abordări şi tendinţe în liderismul politic feminin
- îşi vor aprecia propriul stil de liderism
- îşi vor identifica punctele forte şi punctele slabe din profilul personal de lider
- vor exersa noi abilităţi necesare participării politice
- vor face schimb de experienţă şi bune practici ale activităţii politice desfăşurate de alte participante
- vor dezvolta noi strategii şi tactici de lucru cu alegătorii
- îşi vor îmbogăţi cunoştinţele tehnice cu privire la sporirea fondurilor, discursul politic şi vizibilitatea publică
- vor cunoaşte modalităţi de realizare a analizei de gen în contextul politic local
 Modulul 3: Elaborarea şi managementul proiectelor comunitare. Obiectivele modului:
- Participanţii îşi vor dezvolta capacităţile şi cunoştinţele de elaborare a unei propuneri de proiect utilizând metoda LFA(Logical Framework Approach).
- Participanţii vor elabora o propunere de proiect reieşind din contextul comunităţii sale.
 
Rezultate: CPD a realizat activităţi prin care participantele au putut depista dinamica relaţiilor de gen în echipe sau în grupul lor de sprijin. Totodată, la nivel operaţional, programul de instruire a fost conceput din 3 părţi: sesiuni de instruire (două sesiuni 3 zile fiecare), sesiuni practice (perioade în care participantele aplică în comunitate cele învăţate) şi sesiuni de evaluare (în cadrul cărora formatorii evaluează progresul participantelor). Prezentăm activitățile ce au avut loc prin prisma modulelor sus menționate:
În cadrul Modulului I, participantele au avut de realizat o sarcină practică, care a constat în identificarea şi analiza unei femei lidere din cadrul comunităţii. Prin această sarcină, echipa de realizare a  proiectului urmărea scopul de a determina cum participantele pot identifica o persoană putere în comunitate, cum analizează modul în care aceasta a acţionat şi s-a dezvoltat în calitate de lideră, cum a interacționat cu oponenții, cu susținătorii etc.
În cadrul Modulului II, participantele au avut de realizat un studiu al alegătorilor din circumscripţia electorală. Efortul participantelor urma să fie axat pe câteva dimensiuni:
 (1) identificarea problemelor de bază ale alegătorilor, 
(2) determinarea gradului de cunoaştere/acceptare a participantei. 
Realizarea analizei de către participante urma să fundamenteze strategia electorală: mesajul, elementele de platformă electorală, grupurile ţintă de alegători, materialele de campanie. 
        În cadrul Modulului III din cadrul programului, s-a decis ca participantele să realizeze adiţional sarcinii practice standard (elaborarea propunerii de proiect) şi o analiză a nivelului de bună guvernare din comunitatea participantei. Procesul de analiză presupunea: 
(1) analiza nivelul de acces la informaţii cu caracter public, 
(2) Analiza nivelului de participare a cetăţenilor în adoptarea deciziilor de importanţă comunitară, 
(3) analiza capacităţilor instituţionale ale APL în vederea alicării în practică a principiilor de bună guvernare, 
(4) nivelul de implicare ale grupurilor de iniţiativă/ONG-urilor în mobilizarea cetăţenilor sau în adoptarea deciziilor. 
    Analiza participantelor trebuia să culmineze cu elaborarea unor recomandări pe care participantele puteau să le integreze în platforma electorală şi/sau să le integreze în propunerea de proiect din cadrul programului.
În total circa 40 participante au realizat analize ale nivelului de bună guvernare în cadrul comunităţii. Restul participantelor au realizat parţial (cel puţin aşa au menţionat) şi urmează să acorde mai multă atenţie acestui domeniu după finisarea campaniei electorale.

Alte proiecte

Dezvoltarea capacităţilor şi activităţi de informare şi de proiectare a materialelor privind egalitatea de gen şi violenţa în familie

Data publicării: Luni, 13 iunie 2011
Printre sarcina principală a proiectului a fost de a dezvolta: standarde de calitate pentru serviciile de asistenţă pentru autorii de sex masculin, violenţa în familie; Ghid pentru primari în asistarea cazurilor de violenţă în familie; Orientări pentru autorităţile publice locale privind punerea în aplicare a Planului Naţional privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Proiectul a fost sprijinit financiar de UNFPA Moldova.

Watch Dog Lab

Data publicării: Miercuri, 08 iunie 2011
Un proiect care vizează dezvoltarea capacităţilor în rândul ONG-urilor locale de promovare a egalităţii de gen, participarea femeilor şi a bunei guvernări la nivel de comunitate. Circa 14 ONG-uri au participat la proiect. CPD a dezvoltat o evaluare special a capacității pentru a dezvolta anumite lacune de capacitate între organizaţiile selectate şi le-a ajutat să elaboreze planuri de dezvoltare a capacității pe termen mediu. Odata cu acest sprijin, CPD a oferit instruire, consultanţă şi support financiar tuturor ONG-urile pentru a se asigura că planurile de dezvoltare a capacităţilor sunt puse în aplicare. Proiectul a fost susţinut financiar de Ambasada SUA în Republica Moldova.
GLOSAR
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
Statistica de gen
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan