Proiecte
Anul: 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / Toţi anii

Program de Dezvoltare în Liderism pentru Femeile din Localităţile Rurale

Data publicării: Vineri, 10 iunie 2011

Titlul proiectului: „Program de Dezvoltare în Liderism pentru Femeile din Localităţile Rurale”

 
Buget: 16,815.00 €
 
Finanțatori: SOROS Moldova şi Sida
 
Descrierea Problemei: Dimensiunea de gen este un aspect important al activismului civic. Observaţiile empirice şi studiile efectuate pe populaţia din RM evidenţiază faptul că există diferenţe considerabile între manifestările activismului civic, din punct de vedere al dimensiunii de gen. Concluziile majore se referă la faptul că femeile se implică mai mult decât bărbaţii în activităţi desfăşurate de şi în cadrul organizaţiilor nonguvernamentale. Totodată, femeile continuă să fie mai interesate de dezvoltarea comunităţii în care trăiesc, deşi nu întotdeauna acest interes se finalizează cu un demers susţinut. Activismul femeilor, în special la nivel comunitar, deseori nu este fructificat. Această deficienţă este cauzată de mai mulţi factori, printre care: lipsa abilităţilor necesare, susţinere insuficientă sau descurajare din partea familiei şi lipsa deschiderii din partea membrilor comunităţii.
        În cazul participării politice, situaţia femeilor care ar dori sau care ar fi indicat să se implice in procesul electoral este şi mai dificilă. Cercetările realizate de către CPD arată fără echivoc că procesele electorale defavorizează candidatele femei. Acest lucru poate fi măsurat prin calcularea „pierderilor de gen” pentru toate tipurile de candidaţi. Astfel, în anul 2007 diferenţa de gen pentru funcţia de primar a constituit – 5,5%, diferenţa de gen pentru funcţiile de consilier local a constituit – 8,1%, iar pentru funcţiile de consilier raional acest indice a fost de – 20%.
Abordarea CPD în cadrul programului de instruire în liderism pentru femeile din zonele rurale a avut la bază conceptul de leadership comunitar şi politic sensibil la dimensiunea de gen. Acest concept combină ideea de dezvoltare a capacităţilor de liderism sensibilizate la dimensiunea de gen. 
 
Scop şi obiective: Programul de instruire are drept scop să consolideze capacităţile personale ale femeilor lidere din zonele rurale pentru a participa cu succes în cadrul alegerilor locale din 2011. Întru realizarea acestui scop, echipa CPD a identificat 3 arii de „intervenţie” ale programului: 
1. Dezvoltarea capacităţilor personale de liderism comunitar şi politic ale participantelor.
2. Consolidarea grupului de suport al participantelor. 
3. Promovarea schimbării pozitive în cadrul comunităţii.
 
Echipa CPD a realizat a programul în baza a 3 module după cum urmează:
 Modul 1: Dezvoltarea Capacităţilor pentru Liderism Civic, care şi-a propus următoarele obiective:
Evaluarea personală prin prisma practicilor cheie ale leadershipului de succes
Identificarea punctelor forte şi punctelor slabe personale
Crearea unei strategii personale de îmbunătăţire a calităţilor de lider
Crearea unui plan de acţiune privind dezvoltarea personală continuă a leadershipului
Modul 2: Dezvoltarea capacităţilor pentru liderism politic. Pe parcursul acestui modul, participantele:
- se vor familiariza cu noi abordări şi tendinţe în liderismul politic feminin
- îşi vor aprecia propriul stil de liderism
- îşi vor identifica punctele forte şi punctele slabe din profilul personal de lider
- vor exersa noi abilităţi necesare participării politice
- vor face schimb de experienţă şi bune practici ale activităţii politice desfăşurate de alte participante
- vor dezvolta noi strategii şi tactici de lucru cu alegătorii
- îşi vor îmbogăţi cunoştinţele tehnice cu privire la sporirea fondurilor, discursul politic şi vizibilitatea publică
- vor cunoaşte modalităţi de realizare a analizei de gen în contextul politic local
 Modulul 3: Elaborarea şi managementul proiectelor comunitare. Obiectivele modului:
- Participanţii îşi vor dezvolta capacităţile şi cunoştinţele de elaborare a unei propuneri de proiect utilizând metoda LFA(Logical Framework Approach).
- Participanţii vor elabora o propunere de proiect reieşind din contextul comunităţii sale.
 
Rezultate: CPD a realizat activităţi prin care participantele au putut depista dinamica relaţiilor de gen în echipe sau în grupul lor de sprijin. Totodată, la nivel operaţional, programul de instruire a fost conceput din 3 părţi: sesiuni de instruire (două sesiuni 3 zile fiecare), sesiuni practice (perioade în care participantele aplică în comunitate cele învăţate) şi sesiuni de evaluare (în cadrul cărora formatorii evaluează progresul participantelor). Prezentăm activitățile ce au avut loc prin prisma modulelor sus menționate:
În cadrul Modulului I, participantele au avut de realizat o sarcină practică, care a constat în identificarea şi analiza unei femei lidere din cadrul comunităţii. Prin această sarcină, echipa de realizare a  proiectului urmărea scopul de a determina cum participantele pot identifica o persoană putere în comunitate, cum analizează modul în care aceasta a acţionat şi s-a dezvoltat în calitate de lideră, cum a interacționat cu oponenții, cu susținătorii etc.
În cadrul Modulului II, participantele au avut de realizat un studiu al alegătorilor din circumscripţia electorală. Efortul participantelor urma să fie axat pe câteva dimensiuni:
 (1) identificarea problemelor de bază ale alegătorilor, 
(2) determinarea gradului de cunoaştere/acceptare a participantei. 
Realizarea analizei de către participante urma să fundamenteze strategia electorală: mesajul, elementele de platformă electorală, grupurile ţintă de alegători, materialele de campanie. 
        În cadrul Modulului III din cadrul programului, s-a decis ca participantele să realizeze adiţional sarcinii practice standard (elaborarea propunerii de proiect) şi o analiză a nivelului de bună guvernare din comunitatea participantei. Procesul de analiză presupunea: 
(1) analiza nivelul de acces la informaţii cu caracter public, 
(2) Analiza nivelului de participare a cetăţenilor în adoptarea deciziilor de importanţă comunitară, 
(3) analiza capacităţilor instituţionale ale APL în vederea alicării în practică a principiilor de bună guvernare, 
(4) nivelul de implicare ale grupurilor de iniţiativă/ONG-urilor în mobilizarea cetăţenilor sau în adoptarea deciziilor. 
    Analiza participantelor trebuia să culmineze cu elaborarea unor recomandări pe care participantele puteau să le integreze în platforma electorală şi/sau să le integreze în propunerea de proiect din cadrul programului.
În total circa 40 participante au realizat analize ale nivelului de bună guvernare în cadrul comunităţii. Restul participantelor au realizat parţial (cel puţin aşa au menţionat) şi urmează să acorde mai multă atenţie acestui domeniu după finisarea campaniei electorale.

Alte proiecte

Dezvoltarea capacităţilor şi activităţi de informare şi de proiectare a materialelor privind egalitatea de gen şi violenţa în familie

Data publicării: Luni, 13 iunie 2011
Printre sarcina principală a proiectului a fost de a dezvolta: standarde de calitate pentru serviciile de asistenţă pentru autorii de sex masculin, violenţa în familie; Ghid pentru primari în asistarea cazurilor de violenţă în familie; Orientări pentru autorităţile publice locale privind punerea în aplicare a Planului Naţional privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Proiectul a fost sprijinit financiar de UNFPA Moldova.

Watch Dog Lab

Data publicării: Miercuri, 08 iunie 2011
Un proiect care vizează dezvoltarea capacităţilor în rândul ONG-urilor locale de promovare a egalităţii de gen, participarea femeilor şi a bunei guvernări la nivel de comunitate. Circa 14 ONG-uri au participat la proiect. CPD a dezvoltat o evaluare special a capacității pentru a dezvolta anumite lacune de capacitate între organizaţiile selectate şi le-a ajutat să elaboreze planuri de dezvoltare a capacității pe termen mediu. Odata cu acest sprijin, CPD a oferit instruire, consultanţă şi support financiar tuturor ONG-urile pentru a se asigura că planurile de dezvoltare a capacităţilor sunt puse în aplicare. Proiectul a fost susţinut financiar de Ambasada SUA în Republica Moldova.

Iniţiativa Civică Locală

Data publicării: Marţi, 15 iunie 2010
Scopul proiectului a fost de a extinde capacităţile ambelor grupuri de cetăţeni să devină mai activi în procesul de luare a deciziilor la nivel local (participa la şedinţele consiliului local; participarea în planificarea locală de dezvoltare, consultarea bugetul local, etc). Dar,de asemenea, s-a preconizat dezvoltarea capacităţilor în cadrul autorităţilor publice locale pentru a devini mai transparente şi deschise participării cetăţenilor. Proiectul a fost realizat în Căuşeni şi Ştefan Vodă, oraşele ce au fost susţinute financiar de Fundaţia Soros Moldova.

Promovarea egalităţii de gen şi buna guvernare la nivel local

Data publicării: Luni, 14 iunie 2010
CPD a lucrat cu 3 oraşe din Moldova (Călăraşi, Rîşcani şi Drochia) să dezvolte capacităţile pentru buna guvernare şi egalitatea de gen. CPD a ajutat autorităţile locale să dezvolte proceduri interne cu privire la buna guvernare, a instruit personalul local şi a oferit sprijin în elaborarea instrumentelor de transparenţă, precum ar fi pagini pagini web, baze de date pentru petiţii. Proiectul a fost sprijinit financiar de Balkan Trust for Democracy.

Pledoarie pentru Egalitate de Gen în Procesul Electoral

Data publicării: Vineri, 11 iunie 2010
Obiectivul general al proiectului a fost de a promova egalitatea de gen în cadrul alegerilor naţionale din 2010 şi alegerile locale din 2011 din Republica Moldova. Printre principalele activităţi se include monitorizarea proceselor electorale din perspectiva de gen, elaborarea rapoartelor intermediare şi finale de monitorizare a alegerilor. Odată cu desfăşurarea acestuia proiect CPD a încurajat ONG-urile locale să dezvolte şi să desfăşoare campanii în comunități pentru a creşte participarea alegătorilor la alegeri, dar, de asemenea, pentru conştientizarea privind importanţa egalităţii de gen în alegeri. Toate proiectele au fost susţinute financiar de către Fundaţia Est Europeană din Republica Moldova.

Promovarea egalităţii de gen şi promovarea participării femeilor.

Data publicării: Luni, 15 iunie 2009
Proiect instituţional, cu sprijinul Open Society Institute, New York şi Fundaţia Soros Moldova. Suma totală, 103.894 USD (2008-2009). Fondurile sunt distribuite între 4 programe de sfăşurate de CPD pentru a sprijini activităţile care vizează promovarea egalității de gen si promovarea femeilor în Republica Moldova. De asemenea, aceste fonduri acoperă toate cheltuielile de întreţinere ale CPD şi activităţile de consolidare a capacităţilor echipei CPD, în funcţie de Strategia personalul CPD.

Creşterea şanselor de angajare a femeilor prin îmbunătăţirea Codului din perspectiva de gen

Data publicării: Vineri, 12 iunie 2009
CPD implementează acest proiect bazându-se pe iniţiativa proiectului UNIFEM în Moldova. CPD coordonează un grup de experţi care a analizat Codul Muncii şi a dezvoltat recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia din perspectiva de gen. Această abordare a cadrului legal al Republicii Moldova se aşteaptă să crească şansele de angajare a femeilor şi, de asemenea, să respecte angajamentele naţionale şi internaţionale pentru realizarea egalităţii de gen în Republica Moldova.

Promovarea egalităţii de gen în cadrul administraţiei locale

Data publicării: Joi, 11 iunie 2009
Un proiect comun implementat în parteneriat cu Fondul de femei din Ucraina în timpul căruia 160 de funcţionari publici locali au participat la traininguri practice cu privire la metoda 3R. Toţi participanţii au fost încurajaţi să integreze dimensiunii de gen în activităţile lor obişnuite.

Construirea unui proces electoral egal între femei şi bărbaţi

Data publicării: Luni, 08 iunie 2009
Obiectivul general al proiectului a fost de a promova egalitatea de gen procesul electoral naţional din 2009 în Republica Moldova. Principalele activităţi : (1) Pledarea pentru egalitatea între femei şi bărbaţi în cadrul partidelor politice, instituţiilor mass-media, comisiei electorale şi ONG-urilor pentru alegerile din 2009 la nivel naţional; (2) Efectuarea expertizei în cadrul partidelor politice, instituţii mass-media, comisiei electorale şi ONG-uri pentru a promova egalitatea de gen; (3) Abilitarea alegătorilor să fie mai conştienţi față de problemele de gen în alegeri, solicitând integrarea dimensiunii de gen în platformele electorale şi ordinile de zi ale partidelor politice; (4) Monitorizarea dimensiunii de gen la alegerile naționale din 2009 (www.alegeriprogen.md).

Iniţiativa Civică Locală

Data publicării: Miercuri, 03 iunie 2009
Un proiect-pilot susţinut de Fundaţia Soros în Moldova pentru a dezvolta capacitatea societăţii civile locale să promoveze transparenţa şi egalitatea de gen în cadrul administraţiei locale a oraşului Căuşeni. CPD a lucrat În colaborare cu un grup din comunitate din oraşul Căuşeni.

Rezultatele 1 - 10 din 21
GLOSAR
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
Statistica de gen
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan