Consultanţă & Training

Informarea şi pregătirea membrilor societăţii cu privire la probleme ce ţin de discriminarea de gen pe piaţa muncii în vederea consolidării eforturilor actorilor sociali în procesul de prevenire şi diminuare a acestui fenomen şi a îmbunătăţirii politicilor de gen în sfera muncii.

Obiective prioritare

- Sporirea nivelului de informare a membrilor societăţii în scopul promovării şi respectării drepturilor economice echitabile pentru femei şi bărbaţi şi a politicilor non-discriminatorii pe piaţa muncii;
- Influenţarea procesului de elaborare şi realizare a politicilor sensibile la gen în viaţa publică şi crearea unui mecanism integrat de promovare a şanselor egale pentru femei şi bărbaţi, în special, pe piaţa muncii;
- Dezvoltarea parteneriatelor şi a dialogului social între ONG-uri, Sindicate, Patronate şi autorităţile publice în vederea consolidării capacităţii lor instituţionale în perspectiva integrării aspectelor de gen în activitatea acestora şi a reducerii discriminărilor de gen pe piaţa muncii;
- Consolidarea capacităţilor sectorului asociativ întru realizarea politicilor care facilitează implementarea conceptului egalităţii de gen pe piaţa muncii şi aplicarea optimă a cadrului legislativ în domeniu.

Domenii şi activităţi prioritare

- Realizarea programelor de instruire şi dezvoltare a competenţelor grupurilor vizate (ONG-uri, Sindicate, Patronate, autorităţile publice) în domeniul de referinţă: ateliere de lucru, training-uri pentru formare de formatori, conferinţe, întruniri ale membrilor Alianţei „PASproGen”;
- Alfabetizarea şi pregătirea membrilor societăţii în scopul creşterii pro-activităţii, diminuării vulnerabilităţii femeilor şi reducerii fenomenului discriminării în cîmpul muncii: campanii naţionale de informare şi sensibilizare; seminarii informativ-instructive locale;
- Fortificarea reţelei de contacte cu actualii şi potenţialii parteneri în problemele de interes comun: reprezentanţi ai sectorului asociativ, ai Sindicatelor, Patronatelor şi ai autorităţilor publice;
- Elaborarea şi valorificarea instrumentelor informaţionale şi instructive axate pe politicile şi practicile non-discriminatorii pe piaţa muncii: pliante, module de instruire, ghiduri, buletine informative;
- Multiplicarea şi promovarea acţiunilor afirmative prin mediatizarea rezultatelor obţinute şi a activităţilor în curs de realizare: emisiuni TV şi radio, articole în presa scrisă, spoturi sociale audio şi video.

GLOSAR
  • Capacitatea femeilor - Se realizează la nivel individual, printr-o cunoaştere de sine şi asumare a propriei persoane, la nivel de grup, prin afirmarea unei identităţi colective şi a unor acţiuni consecvente în scopul obţinerii controlului relaţiilor de putere în societate.
  • Aducerea dovezii - În domeniul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, o directivă bazată pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene prevede transferul de obligaţii de probatoriu între cele două părţi( reclamant şi acuzat). Dacă o persoană se consideră nedreptăţită prin ne aplicarea principiului egalităţii de tratament şi dacă există o prezumţie de discriminare, acuzatul trebuie să dovedească faptul că acest principiu nu a fost încălcat.
  • Bariere invizibile - Atitudini bazate pe prejudecăţi, norme şi valori tradiţionale care împiedică responsabilitatea / deplina participare a femeilor în societate.
  • Analiză de gen - Studiul diferenţelor de condiţii, al nevoilor, al ratelor de participare, al accesului la resurse şi la dezvoltare, controlului asupra bunurilor, al puterii de decizie şi al imaginii între femei şi bărbaţi, în funcţie de rolurile desemnate de gen.
  • Abordarea integratore a principiului egalităţii de gen - Integrarea sistematică a unor condiţii, priorităţi şi nevoi specifice femeilor şi bărbaţilor în toate politicile, în vederea promovării egalităţii între femei şi bărbaţi, mobilizarea politicilor şi măsurilor generale avînd drept scop realizarea egalităţii, prin luarea în consideraţie, în etapa planificării, intr-un mod activ şi deschis, a efectelor acestor politici asupra situaţiei specifice femeilor şi bărbaţilor, în implementarea, monitorizare şi evaluare.
Statistica de gen
  • Violenţa domestică / în familie - Orice formă de violenţă fizică, psihologică sau sexuală, care pune în pericol siguranţa şi bunăstarea unui membru al familiei şi / sau recurgerea la forţa fizică ori emoţională, inclusiv violenţa sexuală, în cadrul familiei sau gospodăriei. Această noţiune include abuzul copilului, incestul, maltratarea soţiei şi orice abuz sexual sau de altă natură faţă de oricare membru al gospodăriei.
  • Violenţa sexuală - Orice formă de violenţă prin folosirea sau ameninţarea cu folosirea forţei fizice sau emoţionale, incluzînd violul, maltratarea soţiei, hărţuirea sexuală, incestul şi pedofilia.
  • Trafic de carne vie - Trafic de fiinţe umane, în special de femei şi de copii, în scopul exploatării sexuale, obţinerii de mînă de lucru sau de sclavie
Progen în imagini
PAGINA ÎN SUS
© 2011 Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
str. Armeneasca, 13 Chisinau, MD-2012, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373 22) 24-13-93 Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58; 20-71-57
Site elaborat de Andrei Madan